DEENK logó
Országos hatókörű könyvtári szolgáltatások fejlesztése a hagyományos és nem hagyományos képzési formák erősítésére az élethosszig tartó tanulásban
TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0007
Projekt leírás
Média
Galéria
Olvasásnépszerűsítő programok
Polcrendszer
Fejlesztések műszaki leírásai
Felmérés az ODR-könyvtárak körében, 2009
Konferenciák, fórumok
PR-film

Kedvezményezett: Debreceni Egyetem
Projektvezető: Dr. Virágos Márta főigazgató (DEENK)

Projekt összköltsége (Debreceni Egyetem): 250 000 000 Ft
Támogatás összege (Debreceni Egyetem): 250 000 000 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
Projekt kezdete: 2009. november 1.
Projekt vége: 2011. június 30.
Támogatási szerződés: 2009. október 15.


Partnereink:
Közoktatási intézmények és ezek könyvtárai:

Ady Endre Gimnázium
Balásházy János Mezőgazdasági Szakközépiskola
Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium
Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola
Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

Gyűjtőköri vagy szakterületi együttműködés, illetve különböző típusú könyvtárak szakmai együttműködése:

Országos Széchenyi Könyvtár
Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár

Térségi együttműködés (pl megyei, városi, kistérségi):

Debreceni Városi Könyvtár
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ


Rövid összefoglalás a projektről:
A projekt célja összetett: (1) olyan differenciált könyvtári szolgáltatások kialakítása, amelyek közvetlenül járulnak hozzá a helyi középiskolákban folyó formális és nem formális oktatás színvonalának emeléséhez a létrehozott tudományos, közismereti és digitális tartalmak interaktív portálokon való terjesztésével és széles körű elérésének biztosításával. (2) a felhasználóknak 24 órán keresztül elérhető új internetes szolgáltatások kialakítása. (3) az értéknövelt tartalmak és szolgáltatások előállításához a munkatársak nyelvi és szakmai kompetenciájának szervezett formában történő fejlesztése. (4) az új szolgáltatások befogadására alkalmas „értő” olvasók képzésére szolgáló programok szervezése. (5) a Könyvtár és partnerei dokumentum vagyonának adatbázisban történő feltárása. (6) az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer tökéletesítése. Ezzel minden formális és informális képzésben résztvevő számára elérhetővé teszi az ország bármely könyvtárában őrzött bármilyen típusú dokumentumot.


A project részletes bemutatása:
A könyvtárügyben az 1997.évi CXL. törvénnyel indult el az a fejlesztési folyamat, amely egységes szakmai és politikai elképzelést tükröz. A stratégiai célok között első helyen szerepelt az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer (ODR) kialakítása, amellyel a jogalkotó az információhoz és dokumentumokhoz való hozzáférést akarta biztosítani, a demokrácia és az esélyegyenlőség jegyében. A 2003-ban megjelent a 73/2003. (V.28.) Kormányrendelet, határozza meg az ODR lényeges tartalmi pilléreit. A könyvtárügy stratégiáját 2008-2013 között az Oktatási és Kulturális Minisztérium Portál programja foglalja össze. Kiemelt céljai: az információhoz és dokumentumokhoz történő hozzáférés növelése, az olvasáskultúra, a felhasználóbarát szolgáltatások fejlesztése és a könyvtárosok kompetenciájának emelése. Megvalósításához az országos központi nyilvántartások összehangolt kezelése és fejlesztése szükséges, a projekt szempontjából konkrétan az ODR és a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) bibliográfiai adatainak egyesítése és az ODR példány adattárának létrehozása és jelentős bővítése.
Az 58 ODR szolgáltató könyvtár teljes dokumentum állományának átlagosan 7.3 %-a található az adattárban. Ennek fő oka, hogy az egyes könyvtárak számítógépes katalógusa csak töredékét tartalmazza a teljes gyűjteményeknek. Az ODR új kereső portáljának fejlesztését az indokolja, hogy Magyarország dokumentum vagyona több különböző struktúrájú adatbázisban kereshető (külön adatbázis van a folyóiratokra, a folyóirat cikkekre, az elektronikus dokumentumokra). A felhasználó számára egy egységes felületű kereső portál kifejlesztése szükséges, ahol egy lépésben kap információt a keresett témára a különböző forrásokból.
A DEENK 1952 óta részesül köteles példányban és mint nemzeti gyűjtőkörű könyvtár az ODR rendelet értelmében az országos könyvtárközi szolgáltatás feladatait kell ellátnia.
A DEENK 1998-ban az ODR adatbázist 4 nagy egyetemi könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer (e-Corvina) közösen épített katalógusa felhasználásával alakította ki saját erőből. Az adatbázisban tárolt rekordok a Magyar Országos Közös Katalógus alapját képezik. A MOKKA külön választásával indokolt az adatbázis megtisztítása és a lelőhely feladatok teljessé tétele. A projekt indításakor beszerzett infrastruktúra teljesen elavult, fizikai teljesítőképessége végső határához érkezett, gyakorlatilag képtelen új rekordok befogadására. A szolgáltatás és az adatbázis megújulásához nagyléptékű fejlesztésre van szükség.
A Debreceni Egyetem az Észak-Alföldi régió tudásközpontja, ahol a gazdasági versenyképesség jóval alacsonyabb az országos átlagnál. A társadalmi háttér vizsgálatakor számba kell venni a középiskolai oktatás helyzetét. Megállapítható, hogy ugyan jelentős mértékben nőtt a gimnáziumban és szakközépiskolákban tanulók száma, de teljesítményük, tudás szintjük romlott (PISA felmérés, felvételiken elért alacsony pontszámok).
A tudást előállító és közvetítő intézmények felelőssége óriási: a modern tájékoztatási technológia eszközeinek alkalmazásával a tudás megszerzésének valódi színtereivé és terjesztőivé kell, hogy váljanak. Az egyetem könyvtára is paradigma váltás előtt áll, olyan tudás-és forrás központtá kell váljon, amely széleskörű társadalmi információs igényt elégít ki: oktatási, tudományos és tematikus közhasznú információkhoz biztosít hozzáférést a könyvtári épülettől és a nyilvántartási időtől függetlenül Web 2.0 fejlesztésekkel. A város közoktatási színvonalának minőségi emelése érdekében a DEENK által előállított oktatási, tudományos és közhasznú információk a partner középiskolák honlapjain kerülnek szélesebb körben való terjesztésre. Ezek az eszközök alkalmasak az olvasási és digitális kompetenciák fejlesztésére is.
A projekt a könyvtáros szakemberek szakmai és nyelvi képzését is kiemelten kezeli. A képzést az indokolja: hogy a jelenlegi iskolarendszerű szakmai képzés nem alkalmazkodik a jövő igényeihez valamint a szakmai követelmények jelentősen nőttek.


A project célja, várt eredményei:
Közvetlen cél (1)
Olyan országos központi dokumentum szolgáltató rendszer létrehozása, amely alkalmas a könyvtárakban felhalmozott tudásnak, műveltségnek és információs forrásoknak mindenki számára - a lakóhelytől függetlenül - egyenlő esélyű hozzáférésére, biztosítva ezzel a tanuláshoz, önműveléshez, és az életen át tartó tanuláshoz szükséges tudásanyagot.
Olyan központi példányadatbázis létrehozása, amelyben teljességre törekvően szerepelnek a Magyarországon eddig megjelent könyvek, valamint a könyvtárakban fellelhető fontos külföldi szakirodalom adatai.
Olyan szabványos könyvtári portál kialakítása, amelyben egyszerre tud keresni és információt kapni a felhasználó a különböző dokumentumtípusok lelőhelyéről és elérhetőségéről.
Olyan dokumentum kérő és küldő rendszer kidolgozása, amely a kérés elindításától a dokumentum megérkezéséig nyomon követi a tranzakciót.
Közvetett cél: elősegíteni, hogy lakóhelytől függetlenül minden felhasználó azonos eséllyel jusson a könyvtárakban és on-line szolgáltatásokban megtalálható információkhoz és javítani a rendszerben található dokumentumok jobb kihasználtságát.
Eredmények:
Növekedni fog az ODR rendszerét használó könyvtárak száma (50%).
Az összes ODR könyvtár katalógus példányadatai bekerülnek a rendszerbe (8.5 millió).
Egyszerre válnak kereshetővé az országos szolgáltatások adatbázisai (MOKKA, NPA, IKB, NDA, IKER, HUMANUS).
Növekedni fog az elektronikus formában szolgáltatott dokumentumok száma (30%-kal).
Közvetlen cél (2):
A DEENK és a partner középiskolák hagyományos és elektronikus dokumentum gyűjteménye bibliográfiai feltárásának teljessé tétele: a katalógusok retrospektív konverziójának befejezése.
Közvetett cél: a dokumentumvagyon teljessé tétele (400.000 új rekord)
Eredmény: gyűjtemény nagyobb használatának elérése
Közvetlen cél (3)
Web fejlesztések, amelyek értéknövelt szolgáltatások nyújtására alkalmasak:
A partner középiskolák interaktív honlapjainak kialakítása és információval való feltöltése
24 órán keresztül elérhető on-line szolgáltatások fejlesztése (beiratkozás, raktári kikérés, hosszabbítás)
Az önkiszolgáló kölcsönzés megteremtése.
Dedikált hálózaton elérhető speciális e-learning tananyagok és információs források fejlesztése.
A fogyatékos felhasználók számára internet szolgáltatás kialakítása.
Eredmény:
A formális és informális tudás megszerzésének lehetősége szélesedik.
Az oktatás hatásfoka emelkedik
Az adatbázisok és információ források használata növekszik (30%-kal).
A gyűjtemény használata jelentősen emelkedik, gyorsul a forgási sebessége (30%).
Az egyetemre jelentkező hallgatók tudásszintje növekszik.
Közvetlen cél (4)
Olvasási és digitális kompetenciákat fejlesztő programok szervezése.
Közvetett cél: az anyanyelvi értés szintjének emelése, ezáltal az ismeret befogadás minőségi javítása
Eredmény:
Emelkedni fog a hallgatók digitális írástudása, megnő a szerzett ismeretanyag használhatósága, ezáltal a szerzett diplomájuk versenyképessége emelkedni fog.

A projekt kiemelt célja a pályázati konstrukció (TÁMOP -3.2.4/08.01) alapvető célkitűzésével összhangban olyan szolgáltatások fejlesztése, amelyek révén a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal tudja szolgálni a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást. A partner középiskolákkal a DEENK összehangolja dokumentum-és információ szolgáltatási rendszerét, a fejlesztésnél figyelembe veszi speciális igényeiket. Az együttműködésben résztvevő könyvtárakkal közösen szervezi és alakítja az olvasási és digitális kompetenciákat támogató programokat, amelyeknek kiemelt célcsoportja az ifjúsági korosztály.
A tanulást segítő szolgáltatások fejlesztésénél mindkét tevékenység: (1) könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését szolgáló fejlesztések (beiratkozás, hosszabbítás, raktári kikérő); és (2) országos elektronikus szolgáltatások (e-learning tananyagok, digitális cikkmásolat) célja a pályázatnak.
A pályázó a részcélok közül a következő szolgáltatások megvalósítását célozza meg:
(1) Az országos dokumentum-ellátási rendszer szolgáltatásainak tökéletesítése.
(2) A helyi képzési és tanulási szükségletekre alapuló könyvtári szolgáltatások fejlesztése az új típusú oktatási anyagok létrehozásával.
(3) A DEENK és a partner középiskolák gyűjteménye hiányzó részeinek számítógépes feldolgozása.
(4) Olyan elektronikus szolgáltatások fejlesztése, amelyek személyre szabottak és 24 órában érhetők el.
(5) A könyvtári dolgozók szakmai és nyelvi továbbképzésének biztosítása.


A project célcsoportja
A 73/2003. Korm. Rendelet értelmében az ODR az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével a szolgáltató könyvtárakon keresztül biztosítja a dokumentumok hozzáférhetőségét a formális és informális tanulásban résztvevőknek, a kutatói közösségnek és az önművelőknek.
A rendszer fejlesztésével nő a szolgáltatásba bekapcsolódó könyvtárak (kistelepülési, iskolai) száma, új célcsoportok (munkanélküliek, középiskolások, Gyes-en lévők) elérése válik lehetővé. Az elektronikus dokumentumszolgáltatás bővítése révén akár magánszemélyek is rendelhetnek otthonról könyvtári dokumentumot. A használók igényeit a Könyvtár folyamatosan felméri. Külön figyelmet fordít a megfelelő kompetenciákkal és hozzáféréssel nem rendelkező könyvtárhasználókra, illetve a fogyatékkal élőkre: egyszerű, könnyen áttekinthető informatikai megoldásokkal, a speciális igényekre adaptált képzésekkel, online ismertetőkkel, valamint a fogyatékkal élőket segítő programok és eszközök számára átjárható honlappal.
Egyetemi könyvtárként a projekt célcsoportja az egyetem formális oktatásában részt vevő 35 ezer fős polgársága.
Kérdőíves elégedettségmérés eredményeire támaszkodva a cél az önkiszolgálás elősegítése, a családosok könyvtárhasználatának megkönnyítése, a 24 órában elérhető szolgáltatási formák bővítése, az egyetemen végzettek megtartása.
Új célcsoportként a felsőoktatásban résztvevő fogyatékos hallgatók közül a vakok és gyengénlátók képzésben való részvételét teremtjük meg a hibrid tankönyvtár szolgáltatással, valamint e célcsoport igényeihez alkalmazkodó számítógépek elhelyezésével. Távoktatási anyagainkat látássérülteknek is megfelelő módszerrel dolgozzuk ki. A mozgáskorlátozottak számára automatikus ajtónyitással biztosítjuk a közlekedést. A speciális igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítását a Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány valamint az ÉRMÉK Közhasznú Alapítvány segítségével tervezzük.


Fejlesztés szakmai tartalma
A DEENK célkitűzése, hogy a nyilvánosságra hozott információt, felhalmozott tudást a legkorszerűbb eszközökkel és a felhasználók igényeihez folyamatosan alkalmazkodva közvetítse az egyetemi polgárok, a régió használói és az ODR központjaként az ország minden lakosa számára. Innovatív, magas szintű értéknövelt szolgáltatásaival megvalósítja az egyenlő esélyű hozzáférést, elősegítve ezzel az egyetemen diplomát szerző hallgatóknak, és Debrecen középfokú iskoláiban tanuló diákoknak versenyképes tudás szerzését. Az információszolgáltatás forrását a folyamatosan bővülő vásárolt és a könyvtár által létrehozott információs adatbázisok és elektronikus dokumentumok jelentik. A DEENK pályázati támogatással Sikeres tájékozódás a „hálón” címmel készített digitális tananyagot a korszerű informatikai műveltség fejlesztésére. Évek óta részt vesz a Informatikai és Könyvtári Szövetség által szervezett olvasást és művelődést népszerűsítő programokban a város könyvtáraival együttműködve (Nagy Könyv, Nagy Olvasóshow, Könyvtárak vasárnapja).
A DEENK a nyilvános könyvtári ellátás stratégiai feladatát megvalósító Országos Dokumentum-ellátási Rendszer központja 1998 óta. Saját erőből építtette az ODR lelőhely adatbázist. Kifejlesztette a könyvtárközi kérő felületet és egy adminisztrációs modulban tárolja a regisztrált könyvtárak adatait.
A DEENK a TÁMOP 3. prioritási és a Portál program kiemelt céljaihoz igazodva a következő tevékenységek megvalósítását célozza meg a pályázatban:
Kötelező:

  1. Az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó és a Magyar Országos Közös Katalógus fejlesztését segítő könyvtári adatbázis építés. Ennek eredményeként a partner középiskolák állománya és a DEENK gyűjteményének jelentős része kerül új rekordként az elektronikus katalógusba.
  2. Fejleszteni kívánjuk a partner középiskolai könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokat érdekében, hogy jobb hatásfokkal szolgálhassák a minőségi oktatást, tanulást. Olyan többnyelvű (angol és német) interaktív portálok létrehozása a cél, ahol a speciális felhasználói körök számára létrehozott információs tartalmak jelennek meg, de az összes létrehozott információ a DEENK honlapján egyszerre válik kereshetővé és elérhetővé. RSS és widgetek használatával automatikus információ átvételi lehetőséget teremtünk az iskolák számára.
  3. Távoli elérésű 24 órán keresztül elérhető on-line könyvtári szolgáltatások megvalósítását célozzuk meg, ezek közül a legfontosabbak: beiratkozás, raktári kérésindítás, hosszabbítás, előjegyzés, elektronikus tartalmak otthonról történő elérése, könyvtárközi kérés, dokumentum szolgáltatás kérése.
  4. E-learning módszerek alkalmazásával tanfolyamokat és programokat indítunk az olvasási és digitális kompetenciák növelésének, a könyvtárhasználatra irányuló információ keresési készségek fejlesztésének érdekében (30 olvasáskultúra, 80 alkalom könyvtárhasználat).
Választható:
  1. A könyvtárosok szakmai kompetenciájának fejlesztésére intézményi akkreditáció megszerzés tanfolyam indításra.
  2. könyvtárszakmai képzés lebonyolítása (2x60 óra)
  3. nyelvi illetve szaknyelvi tanfolyamok szervezése (2x120 és 2x60 órás).

Az országos elektronikus szolgáltatások bővítése közül a DEENK az Országos dokumentum-ellátási rendszer fejlesztését vállalja. Ezen belül az Országos Széchenyi Könyvtárral partnerségben megvalósítja az ODR és MOKKA adatbázisok összetöltését, a MOKKA bibliográfiai adatai révén létrehozza az ODR példány adattárát. A különböző eltérő platformon működő könyvtári adatbázisok egyidejű kereshetőségére kifejleszti az ODR portált. Ezzel a szolgáltatás teljessé teszi a Magyarországon fellelhető és információszolgáltatásba bevonható dokumentumok körét. A szolgáltatáshoz a hozzáférést az új ODR kérésindító felület biztosítja, amely továbbfejlesztve alkalmas lesz egyedi ügyfél azonosításra és fizetős másolat vagy dokumentum küldő tranzakciók bonyolítására. Ennek szerzői jogi és pénzügyi koncepciójának kidolgozását a Pannon Egyetem Központi Könyvtárával partnerségben tervezi a DEENK.
A projekt egyedi, hiszen egy országos központi szolgáltatást valósít meg olyan korszerű technológiával és protokollokkal, amelyek biztosítják azt, hogy a lehető legtöbb könyvtár kapcsolódhasson bele.


Fenntarthatóság
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára országos hatókörű könyvtári szolgáltatások ellátása céljából valamint a minőségi oktatás, a formális oktatáson kívüli képzés fejlesztése és az olvasási és digitális kompetenciák magasabb szintre való emelése érdekében valósítja meg a pályázatban felsorolt tevékenységeit. A projekt tervezésekor kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az új szolgáltatásokhoz, tevékenységekhez beszerzett eszközök ne növeljék az informatikai rendszer bonyolultságát, illeszkedjenek a Könyvtár és az Egyetem meglévő informatikai rendszeréhez, s hozzájáruljanak egy szabványos, biztonságos informatikai architektúra létrehozásához.
A Könyvtár szervezetében a hét szervezeti egység informatikai ellátását egyetlen központilag irányított osztály látja el, ezért a fejlesztéseknél fontos szempontként szerepel az erőforrások centralizálása. Az Egyetemen a közelmúltban lezajlott informatikai audit megfelelőnek találta a Könyvtárban az informatikai eszközök elhelyezésére kialakított fizikai tereket.
A projekt keretében létrehozott fejlesztés hosszú távú finanszírozási igénye nem jár jelentős többlet költségekkel, mert a nagy volumenű finanszírozást igénylő tevékenységek, mint az ODR példánytár kialakítása, a kereső portál fejlesztése és az adatbázis építés (166m Ft) egyszeri műveletek. A honlapok fejlesztése, ezek karbantartása költség hatékony technológiával valósul meg, vagyis a motor egyszerre tudja frissíteni az összest.
A fejlesztésre az emberi erőforrás rendelkezésre áll a könyvtárban. A könyvtár informatika osztályán 8 fő megfelelően képzett informatikus dolgozik, a magasan kvalifikált könyvtáros-informatikus kollégák száma 30, és több pedagóiai és pszichológiai végzettségű munkatársunk van. Az internetes szolgáltatások esetében olyan technológiát alkalmazunk, amely ingyenes és biztosított a folyamatos fejlesztése.
Az olvasáskultúra és a könyvtári szolgáltatását népszerűsítő programok esetében biztosítjuk az évi 2-2 alkalom megszervezését.
A könyvtárhasználatot és digitális és információ keresési készségeket fejlesztő programokat havi rendszereséggel akarjuk fenntartani párhuzamosan bevonva az egyetemi és középiskolai tanulókat.
Akkreditált tanfolyamunkat évente legalább 1 alkalommal megszervezzük.
Kiemelt feladatunknak tartjuk a munkatársak nyelvi képzését. Ennek érdekében a nyelvi tanfolyamok szervezését és fenntartását folyamatosra tervezzük. A szaknyelvi tanfolyamokat évente kétszer kívánjuk megszervezni. A nyelvi tanfolyamok pénzügyi fedezetét a projekt befejezését követően a könyvtárosok kötelező továbbképzésére kapott támogatásból tudjuk biztosítani.
A kiépítésre kerülő új kapacitások beüzemelésében, működtetésében maximális segítségre számíthatunk az Egyetem Informatikai Igazgatóságának munkatársai részéről, akik az egyetemi hálózathoz történő csatlakozást, kompatibilitást magas szakmai színvonalon biztosítják. Az Egyetem költségvetésében tervezhető a beszerzendő eszközök energiaszükségletének és szervizigényének biztosítása.