DEENK logó
Országos hatókörű korszerű könyvtári szolgáltatások
infrastruktúra fejlesztése
TIOP-1.2.3.-08/1-2008-0069
Projekt leírás
Média
Galéria
DM levél

Kedvezményezett: Debreceni Egyetem
Konzorciumi partner: Tiszántúli Egyházkerület és Debreceni Református Kollégium

Projektvezető: Dr. Virágos Márta főigazgató (DEENK)

Projekt összköltsége (konzorcium): 100 000 000 Ft
Projekt összköltsége (Debreceni Egyetem): 87 374 000 Ft
Támogatás összege (konzorcium): 100 000 000 Ft
Támogatás összege (Debreceni Egyetem): 87 374 000 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
Projekt kezdete: 2009. november 1.
Projekt vége: 2010. december 31.
Támogatási szerződés: 2009. szeptember 10.

Rövid összefoglalás a projektről:
A projekt célja kettős: (1) Debrecen összes felsőoktatási intézménye könyvtárainak állományát bevonni az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer a DEENK által fejlesztett szolgáltatásaiba; (2) a résztvevő könyvtárak emelni akarják a városban, régióban tanulók, kutatók és informális oktatásban résztvevők számára nyújtott szolgáltatásaik színvonalát, külön figyelmet szentelve a fogyatékkal élőkre. Az első cél az egyetemi, egyházkerületi és főiskolai könyvtárak értékes régi és nagyon speciális gyűjtemények teljes gépi feldolgozásával valósul meg. A második célt Web-es fejlesztésekkel és új célcsoportok bevonásával érhető el. A projekt közvetlen célja jelentős infrastruktúra (szerverek, hálózati eszközök, munkaállomások, fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő eszközök) beszerzése. Ezzel jelentősen bővül az adatbázis és a háttér tárolók kapacitása, nő az olvasói gépek száma és minősége. Emelkedik az aktív könyvtárhasználók száma és új célcsoport (fogyatékosok) jelenik meg a könyvtárakban.

A project részletes bemutatása:
A magyar egyetemi könyvtárak stratégiai feladatait és lehetőségeit a szakmai és a fenntartói jogi környezet határozza meg. A szakmai környezetet a Könyvtári törvény és a NKÖM könyvtári stratégiája nyújtja. A fenntartói jogi környezetet az új Felsőoktatási Törvény jelenti.
A magyar könyvtárügy elsődleges feladataként az információhoz és dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítását fogalmazta meg a jogalkotó az 1997. Évi CXL. törvényben. A demokrácia és esélyegyenlőség érvényesítésére kialakult szakmai és stratégiai elképzelés jegyében első helyen az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer felállítása és működtetése állt, melynek pontos keretrendszerét a 73/2003. (V.28) Kormányrendelet határozza meg. A rendszer alappillére az a lelőhely-nyilvántartó adatbázis, melyet a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára fejlesztett és gondoz. A debreceni felsőoktatási intézmények könyvtárai aktívan részt vesznek a törvényben meghatározott stratégiai célok megvalósításában: a DEENK mint ODR tagkönyvtár és a szolgáltatás központja, a Tiszántúli Református Egyházkerület és Debreceni Református Kollégium könyvtárai a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) és a régi könyvek katalógusában (MOKKA-R) található dokumentumaikkal szintén részt vesznek a könyvtárközi szolgáltatásban.
A Magyar Információs Társadalom Stratégiájában a fő hangsúly a tudás társadalmának a megteremtésén van. A tudás megszerzésének és menedzselésének elsőrendű színterei az egyetemek és könyvtáraik. De az egyetemek versenyhelyzetbe kerülnek, egyre fontosabbá válik piacképességük. Jövendő és már meglévő hallgatóiknak azt kell bizonyítaniuk, hogy az itt tanulók sikeres oktatásban vettek részt, diplomájuk kelendő lesz a munkaerő piacon. Az egyetemek gazdálkodó egységből szolgáltató intézménnyé kell, hogy váljanak.
Debrecen város felsőoktatási könyvtárainak alapfunkciójukból következően feladatuk az anyaintézményükben folyó oktatás/kutatás/ gyógyítás/művészeti tevékenység, lelki gazdagodás és művelődés könyvtári és információs támogatása és ezek iránt az igény felkeltése.
Az oktatást/képzést segítő szolgáltatások területén új kihívásokkal kell számolnia a könyvtáraknak:

 1. Nagy tömegű alapképzésben résztvevő hallgatóságot kell ellátni szakirodalommal, melynek jelentős része lesz multimédiás és elektronikus tankönyv, oktatási segédanyag,
 2. Kisebb létszámú mester - és doktorképzésben résztvevő felhasználóknak kell biztosítani külföldi szakirodalmat, folyóiratokat és adatbázisokat,
 3. Felvállalni az egyetem által indított szakképzések és életen át tartó átképzések információ ellátását
 4. Fejleszteni a tanulási környezetet (önálló tanulási modulok biztosítása, e-tanulás, virtuális egyetem), valamint eleget tenni a fogyatékkal élők esély egyenlősége biztosításának.
A könyvtári szolgáltatások iránti igény e folyamattal párhuzamosan változik. A hallgatók a rugalmas tanulási módokat segítő és a változatos pedagógiai stílusokhoz idomuló könyvtári szolgáltatásokat fogják elvárni.
A könyvtárak egységes virtuális környezetbe kell, hogy integrálják az oktatási anyagokat, a hallgatóknak kiírt feladatokat és az általuk digitalizált kötelező olvasmányokat, valamint a hasznos Internet linkeket. Az Internet nyújtotta lehetőségeket minél szélesebben kell kihasználni, hiszen ilyen módon a könyvtárak nem csak egyes szolgáltatásaikat nyújthatják rugalmasabb keretek között, de különféle közönségkapcsolati eszközöket is kiépíthetnek (mint például híroldal, oktató anyagok, ügyfélszolgálat, chat oldalak stb.).
Ezzel együtt kell kialakítani a felhasználó képzés új formáit, mely a digitális írástudás, az információs kultúra elsajátítását, az önálló tanulmányi munkára való nevelést és a kutatómunka módszereinek megismertetését (beleértve az információ keresési technikákat és a szakirodalom kritikus értékelését) tűzi ki célul.
Eredmény: a könyvtár a képzések teljes körét támogató forrásközponttá válhat.


A project célja, várt eredményei:
Debrecen felsőoktatási könyvtárai már régóta nyomtatott és elektronikus gyűjteményt egyaránt építenek, és az információs technológia alapvető szerepet játszik a szolgáltatásaik biztosításában. Ahhoz, hogy a jelenlegi szolgáltatási színvonalról el tudjanak mozdulni a konzorciumot alkotó könyvtárak, jelentős infrastrukturális megújulásra van szükségük.
A jelen projekt közvetlen céljai a következők:

 1. A szélesebb körben történő hozzáférés biztosításának érdekében a DEENK által koordinált ODR példányadatbázisának és új portáljának fejlesztése.
 2. Ahhoz, hogy az oktatással/információszerzéssel és művelődéssel foglalkozó intézmények és magánszemélyek hatékonyan hozzáférhessenek a debreceni felsőoktatási könyvtárakban felelhető tudás-és kulturális vagyonra, elengedhetetlen a könyvtárak állománya retrospektív feldolgozásának befejezése.
 3. A könyvtárak szembesülnek a fogyatékkal élő hallgatók tanuláshoz kapcsolódó igényeivel. A felhasználói csoport számának növekedése még inkább indokolttá teszi olyan technika használatát, amely segít az esélyegyenlőség megvalósításában. Ugyanígy fejlesztési cél a mozgássérültek minden helyszínre történő akadálytalan bejutása.
 4. Az információ nyújtás eredményesebbé tétele érdekében új kommunikációs csatornák bevonása indokolt. Különböző technikai megoldások (pl. képújság) mellett interaktív honlap és portál kialakítása a cél, melynek egyik része a teljes gépi kölcsönzés és az online raktári kikérés megvalósítása.
 5. További Web 2.0-s lehetőségek pl. SMS szolgáltatás, blog és internetes azonnali üzenetküldő szolgáltatások alkalmazásának bevezetését tervezi a konzorcium, mellyel a 24 órán keresztül elérhető online könyvtári szolgáltatások megvalósítására van lehetőség.
Eredmények:
50%-kal nő az ODR-t használó könyvtárak száma
100%-kal nő a feldolgozott dokumentumok száma
30%-kal növekszik az adatbázisok használata
30%-kal nő a könyvek használata
50%-kal nő az aktív (helyben és távoli) könyvtárhasználók száma.

A project célcsoportja
A 73/2003. Korm. Rendelet értelmében az ODR az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével a szolgáltató könyvtárakon keresztül biztosítja a dokumentumok hozzáférhetőségét a formális és informális tanulásban résztvevőknek, a kutatói közösségnek és az önművelőknek.
A rendszer fejlesztésével nő a szolgáltatásba bekapcsolódó könyvtárak (kistelepülési, iskolai) száma, új célcsoportok (munkanélküliek, középiskolások, Gyes-en lévők, a régió pedagógusai, a határon túli tanítók, szociális munkások) elérése válik lehetővé. Az elektronikus dokumentumszolgáltatás bővítése révén akár magánszemélyek is rendelhetnek otthonról könyvtári dokumentumot. A használók igényeit a könyvtárak folyamatosan mérik. Külön figyelmet fordítanak a megfelelő kompetenciákkal és hozzáféréssel nem rendelkező könyvtárhasználókra, illetve a fogyatékkal élőkre. Felsőoktatási könyvtárként a projekt célcsoportja az Egyetem, a Főiskola és a Kollégium formális oktatásában részt vevő polgársága.
Kérdőíves elégedettségmérés eredményeire támaszkodva a cél az önkiszolgálás elősegítése, a családosok könyvtárhasználatának megkönnyítése, a 24 órában elérhető szolgáltatási formák bővítése, az intézményben végzettek megtartása.
Új célcsoportként a felsőoktatásban résztvevő fogyatékos hallgatók közül a vakok és gyengénlátók képzésben való részvételét teremtjük meg a hibrid tankönyvtár szolgáltatással, valamint e célcsoport igényeihez alkalmazkodó számítógépek elhelyezésével. Távoktatási anyagainkat látássérülteknek is megfelelő módszerrel dolgozzuk ki.
A mozgáskorlátozottak számára automatikus ajtónyitással biztosítjuk a közlekedést. A speciális igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítását a Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány valamint az ÉRMÉK Közhasznú Alapítvány segítségével tervezzük.

Fejlesztés szakmai tartalma
A hét könyvtári egységből álló DEENK és a Tiszántúli Református Egyházkerület könyvtárinak eredményes szakmai együttműködése több évtizedes, anyaintézményeik közös céljai alapozták meg. A DEENK és a Nagykönyvtár állományát 1994 óta közös elvek alapján egy integrált könyvtári rendszerben tárja fel és teszi elérhetővé az Interneten. A konzorcium vezetője, mint az ODR lelőhely nyilvántartó központja, az 1997. évi CXL. törvény értelmében építi a lelőhely adatbázisát és köteles példány gyűjteményéből ellátja a könyvtárközi szolgáltatást. A Nagykollégium értékes állományának feldolgozott része elérhető és egyedüli egyházi könyvtárként szolgáltat is. A konzorcium illeszkedve a TÁMOP 3. prioritási és a Portál program kiemelt céljaihoz országos feladatként új típusú országos szolgáltatási rendszert fog kifejleszteni és működtetetni. Saját hagyományos és elektronikus dokumentumvagyonának feltárását teljessé teszi befejezve katalógusának retrospektív konverzióját. Az országos központi nyilvántartások kezelésére olyan portált fejleszt ki, amely a hagyományos könyvtári, és a nem hagyományos információkat is közvetíti. Felsőoktatási feladatként a versenyképesség megőrzése érdekében szolgáltatások megújítása a cél (dokumentumkölcsönzés, hosszabbítás, beiratkozás).
A fogyatékkal élők könyvtárhasználatának megkönnyítése kiemelt feladat.
A felsőoktatási könyvtárakban utoljára 2002-ben volt infrastruktúra fejlesztés az EISZ kabinetek átadásával. Ezek a gépek ma már nem alkalmasak az új típusú multimédiás tananyagok kezelésére.
A projekt keretében a következő kötelező tevékenységeket szükséges igénybe venni:

 1. Szerver az ODR példány-adatbázisának kialakításához. A szerver megfelelő sávszélességének biztosításához Switch és kiegészítő egység. A megfelelő sávszélesség biztosításához kiegészítő eszköz (48-port).
 2. Szerver a konzorcium dokumentumállományának feltárásához és szolgáltatásához. A saját dokumentumállomány több millió rekord, hiszen a könyvtár nemcsak a könyvekről, folyóiratokról, folyóirat cikkekről készít leírást, de az elektronikus formában feldolgozott és hozzáférhető folyóiratokról is.
 3. A szerverekhez kapcsolódó háttértároló és kiegészítők. A háttértárolók nemcsak az országos feladatokban töltenek be szerepet, de az egyetemi elektronikus oktatási anyagok tárolására is szolgálnak.
 4. MOKKA kompatibilis integrált rendszer
 5. Linux szerver a virtuális szolgáltatások kiszolgálására.
 6. Automata kölcsönző pult.
 7. Önkiszolgáló digitalizáló állomás. A készülék biztosítja a hallgatók önálló és komplex felkészülését. A digitalizált anyag a multifunkciós hallgatói munkaállomáson az Internetről letöltött illetve a könyvtár adatbázisaiban talált információkkal egybe szerkesztve alkalmas prezentációk és dolgozatok előállítására.
 8. Multifunkciós munkaállomások
 9. Könyvtárosi munkaállomások
Kiegészítő tevékenységek: az egyetemen már most is 113 fogyatékkal élő hallgató tanul, számuk a körülmények javulása után növekedni fog.
 1. Automata ajtónyitó mozgássérülteknek 3 helyszínen
 2. Hangoslift mozgássérültek számára 2 helyszínen
 3. Képernyő felolvasó szoftver látássérültek számára 6 helyszínen
 4. Komplett munkaállomás látássérült olvasók számára 1 helyszínen
A fejlesztések megvalósításához a projekt menedzsmentnek sok éves tapasztalata van, számos informatikai beruházást valósítottunk meg. Példaként említjük 2 új könyvtárépület (a Társadalomtudományi és az Élettudományi informatikai beruházását valamint a Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtár hálózati felújítását a HEFOP pályázat során).
A projekt egyedi, hiszen egy országos központi szolgáltatást valósít meg olyan korszerű technológiával és protokollokkal, amelyek biztosítják azt, hogy a lehető legtöbb könyvtár kapcsolódhasson bele. Újszerűségét bizonyítja az, hogy több nagy külföldi katalógus - The European Library, World Catalogue (OCLC) és a Google keresőmotor - is kereshetővé teszi a világhálón.


Fenntarthatóság
A pályázó felsőoktatási könyvtárak helyi és országos feladatainak emelt szintű szolgáltatása céljából fejlesztik infrastruktúrájukat, ám ez nem történhet a már rendelkezésre álló informatikai környezettől elszigetelve. A projekt tervezésekor kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az új szolgáltatásokhoz, tevékenységekhez beszerzett eszközök ne növeljék az informatikai rendszer bonyolultságát, illeszkedjenek a Könyvtár és az anyaintézmény meglévő informatikai rendszeréhez, s hozzájáruljanak egy szabványos, biztonságos informatikai architektúra létrehozásához.
Valamennyi helyszínen azonos színvonalú informatikai feltételeket kívánunk kialakítani, a meglevő fizikai tér átalakítása illetve bővítése nélkül.
A könyvtár szolgáltatásaiból, tevékenységéből adódóan hagyományosan együttműködik az anyaintézmény informatikai gépparkjával és személyzetével. A zökkenőmentes együttműködés, a beszerzésre kerülő eszközök a jövőben sem térnek majd el a kialakult rendtől.

A projekt keretében létrehozott fejlesztés hosszú távú finanszírozási igénye nem jár térbővítési- vagy átalakítási költségekkel, s munkaerő-fejlesztésre sem lesz szükség. Az intézmények költségvetésében tervezhető a beszerzendő eszközök energiaszükségletének és szervizigényének biztosítása.
Az eszközök működtetésére az emberi erőforrás rendelkezésre áll a pályázó könyvtárakban. A projekt eredményeként az informatikai rendszerek stabilabbá vállnak, s jobban ki tudjuk használni a rendelkezésre álló technikai és emberi erőforrásokat, ezért a projekt növeli a könyvtárban az informatikai infrastruktúra költséghatékonyságát.
A beszerzésre kerülő eszközök elévülési ideje legalább 5 év, egyes eszközök tekintetében (nagyteljesítményű szerverek, storage) várhatóan ennél lényegesen több lesz, a közben kifejlesztett új technológiák függvényében.
A kiépítésre kerülő új kapacitások beüzemelésében, működtetésében ezen a területen tapasztalt saját illetve az anyaintézmény informatikai személyzete áll rendelkezésre.